سيره فرهنگي – ارتباطي امير المؤمنين علي در دوران حكومت

200,000 105,000

-48%

آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﻰ را در ﻧﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻳﻚ ﺣـﻮزه، ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ زاوﻳـﻪ دﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع از ﻣﻨﻈـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻰ، ﻧﻈـﺮي، روﻳﻜﺮدي و روﺷﻰ اﺳﺖ . از اﻳﻦ رو اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻌـﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در دورهﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻰ آن ﻫﺎ از زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪﻳـﺪي را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد. ﻳﻜﻰ از ﺳﺒﻚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮآوري ﻣﻰﺷﻮد، ﻧﮕﺎه ﺑـﻴﻦ و ﻣﻴﺎنرﺷﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺗﺒـﺎدل روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻣﺨـﺘﺺ ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد و ﻻﻳﻪﻫـﺎي ﭘﻨﻬـﺎﻧﻰ و در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار دﻫـﺪ.

سنجش

سيره فرهنگي – ارتباطي امير المؤمنين علي در دوران حكومت (در جستجوي مدل سياست گذاري و برنامه ريزي)

سيره فرهنگي – ارتباطي امير المؤمنين علي در دوران حكومت : آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﻰ را در ﻧﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻳﻚ ﺣـﻮزه، ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ زاوﻳـﻪ دﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع از ﻣﻨﻈـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻰ، ﻧﻈـﺮي، روﻳﻜﺮدي و روﺷﻰ اﺳﺖ .

دورهﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ

از اﻳﻦ رو اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻌـﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در دورهﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻰ آن ﻫﺎ از زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪﻳـﺪي را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.

ﺳﺒﻚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮآوري

ﻳﻜﻰ از ﺳﺒﻚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮآوري ﻣﻰﺷﻮد، ﻧﮕﺎه ﺑـﻴﻦ و ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺗﺒـﺎدل روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﻣﺨـﺘﺺ ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد و ﻻﻳﻪﻫـﺎي ﭘﻨﻬـﺎﻧﻰ و در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار دﻫـﺪ.

ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاي

ﻫﻨﮕـﺎﻣﻰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻏﻨﻰ، اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻫﺎ را از ﻣﻬﺠﻮرﻳﺖ ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪﺻﻮرﺗﻰ ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ.

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮي

اﺛﺮ ﻋﻠﻤﻰ روﺑﻪرو، ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه، ﺗﻼش دارد از زاوﻳـﻪ دﻳـﺪ رﺷـﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺑﻪ دوره ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮي ﻧﮕـﺎه ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل ﭼﺮﺧـﻪ ﺧـﻂﻣﺸـﻰﮔـﺬاري، اﻟﮕﻮﻳﻰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ دﻫﺪ.

اﺣﺼﺎء ﻣﺒﺎﻧﻰ

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه، ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺗﻼشﻫﺎي ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاي ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﺪف اﺣﺼﺎء ﻣﺒﺎﻧﻰ و ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ نمي باشد و تحقيق مي تواند با وجود مطالعات پيشين گسترده در يك موضوع بر اساس يك نگاه علمي، تنها به يك دسته بندي جديد دست يابد.

PDF سيره فرهنگي – ارتباطي امير المؤمنين علي در دوران حكومت

PDF سيره فرهنگي – ارتباطي امير المؤمنين علي در دوران حكومت

نویسنده

دكتر سيد محمد كاظمي قهفرخي

موضوع

فرهنگ سياسي

سال نشر

1396

چاپ

چاپ اول

مشخصات ظاهري

200 ص

شابك

978-600-214-570-3

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سيره فرهنگي – ارتباطي امير المؤمنين علي در دوران حكومت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 5 =